Regulamin GitArt

Ostatnia edycja: 01.08.2023

I. Informacje ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://www.gitart.pl.

2. Na jego potrzeby, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

2.1. Administrator – podmiot prowadzący, zarządzający i będący jednocześnie wydawcą Platformy, którym jest:

GITART Michał Grus, ul. Centralna 12, 07-200 Wyszków, NIP: 7621982109, REGON: 385446602

2.2. Platforma – serwis internetowy GitArt prowadzony, zarządzany i wydawany przez
Administratora, dostępny w domenie https://www.gitart.pl

2.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy

2.4. Konto Użytkownika – utworzony, spersonalizowany profil, umożliwiający korzystanie z Materiałów znajdujących się na Platformie.

2.5. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2.6. Materiały – wszelkiego rodzaju treści publikowane na Platformie przez Administratora, w tym w szczególności materiały tekstowe, graficzne (w tym logotypy), fotograficzne, dźwiękowe oraz audiowizualne.

2.7. Operator Płatności Internetowych – właściciel lub operator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności na rzecz GITART Michał Grus, tj. PayU Są. Z siedzibą w Poznaniu.

2.8. Polityka Prywatności – odrębny dokument określający zasady zbierania i przetwarzania danych użytkownika, tj. Danych osobowych i danych dotyczących płatności, oraz wykorzystania plików cookies.

2.9. Usługi – świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy usługi, o których mowa w art.2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.)

2.10. Subskrypcja – sposób rozliczania dostępu Użytkownika do Platformy

2.11. Cykl Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca kalendarzowego, za który dokonuje się opłaty Subskrypcji

3. Materiały będące zawartością Platformy stanowią własność Administratora i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Administratora.

4. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora jest płatne.

5. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy i Usług świadczonych przez Administratora wyłącznie w celach prywatnych, niepowiązanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.

6. Korzystając z Platformy Użytkownik akceptuje zasady regulaminu.

II. Dane techniczne

1. Wymogi techniczne korzystania z Platformy i Usług mają znacznie dla jej prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Użytkowników.

2. Dostęp i korzystanie z Platformy możliwe jest dla Użytkowników:

2.1. Posiadających aktywną pocztę e-mail

2.2. Z dostępem do internetu

2.3. Posiadających przeglądarkę internetową uwzględniającą bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript

2.4. Posiadających włączoną obsługę cookies w przeglądarce

2.5. Z zainstalowaną aplikacją umożliwiającą odczytywanie plików PDF

III. Korzystanie z platformy

1. Aby uzyskać dostęp do Materiałów znajdujących się na Platformie, Użytkownik musi się zarejestrować, tworząc przy tym Konto Użytkownika.

2. Utworzenie Konta Użytkownika wiąże się z podaniem przez niego Danych Osobowych.

3. Użytkownik może utworzyć Konto Użytkownika dokonując rejestracji poprzez:

3.1 Podanie swojego adresu e-mail, imienia oraz nazwiska

3.2. Swoje konto w serwisie Facebook

3.3. Swoje konto Google

4. W trakcie rejestracji, Użytkownik tworzy unikalne hasło. Proces ten jest szyfrowany specjalnym protokołem.

5. W dalszym procesie rejestracji, Użytkownik wypełnia dane konieczne do aktywowania Subskrypcji.

6. Podanie Danych Osobowych jest konieczne w celu utworzenia Konta Użytkownika.

7. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, będącej oddzielnym dokumentem.

IV. Konto użytkownika

W ramach Konta Użytkownika, Administrator udostępnia nielimitowany dostęp do następujących Materiałów i funkcjonalności:

1. Kursów oraz lekcji w formie video wraz z opisami, bez możliwości ich pobrania przez Użytkownika.

2. Bazy Materiałów do pobrania, takich jak:

2.1. E-booków

2.2. Podkładów muzycznych

2.3. Nut i tabulatur

2.4. Innych

3. Narzędzi pomocniczych, takich jak:

3.1. Tuner gitarowy

3.2. Metronom

3.3. Generator akordów i skal muzycznych

3.4. Słownik pojęć muzycznych

4. Panelu ze statystykami dotyczącymi przerabianych Materiałów w ramach Konta Użytkownika.

5. Dodawania kursów i lekcji do bazy ulubionych Materiałów w ramach Konta Użytkownika.

6. Dostępu do zamkniętej grupy na Facebooku

7. Innych funkcjonalności dodawanych wraz z rozwojem Platformy.

Użytkownik może dezaktywować Konto Użytkownika poprzez usunięcie konta na Platformie.

V. Subskrypcja

1. Dostęp do Materiałów i funkcjonalności na Platformie jest rozliczany na zasadzie płatnej Subskrypcji.

2. Użytkownik będzie rozliczany z góry w miesięcznym Cyklu Rozliczeniowym.

3. Po zakończeniu każdego Cyklu Rozliczeniowego, Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona

4. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować Subskrypcję z poziomu Konta Użytkownika.

5. Platforma nie oferuje zwrotów za płatności, które zostały dokonane, ale gdy Użytkownik zdecyduje się na anulowanie Subskrypcji, zachowa dostęp do Usług na Koncie Użytkownika aż do wygaśnięcia bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.

6. Każdemu nowemu Użytkownikowi zakładającemu Konto Użytkownika przysługuje 14-dniowy okres próbny, podczas którego opłata za Subskrypcję nie zostaje pobierana.

7. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Subskrybcji w trakcie 14-dniowego okresu próbnego, nie zostanie obciążony płatnością za Subskrypcję. W tym celu musi anulować Subskrypcję w trakcie okresu próbnego.

8. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z Platformy po upływie okresu próbnego, płatność za Subskrypcję zostanie naliczona po upływie ostatniego dnia okresu próbnego.

9. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest za pośrednictwem PayU z siedzibą w Poznaniu.

VI. Obowiązki użytkownika i działania zabronione

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

2. Użytkownicy Platformy zobowiązani są korzystać z Usług i Platformy w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Niedopuszczalne jest w szczególności:

3.1. Przesyłanie przez Użytkowników opinii:

a) wulgarnych i obscenicznych
b) Nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści z uwagi na rasę, płeć, narodowość,
przynależność państwową, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne lub
bezwyznaniowość
c) Nawołujących do przemocy lub zachowań o charakterze aspołecznym
d) Godzących w dobre imię Administratora lub jakichkolwiek innych osób trzecich
e) Propagujących ideologie totalitarne
f) Naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub
pokrewne
g) Nie odnoszących się do danego Materiału
h) Promujących podmioty trzecie w stosunku do Administratora, w tym treści noszących
znamiona spamu lub nieczytelnych.

3.2. Podejmowanie działań wpływających lub mogących wpłynąć w sposób niekorzystny na
Użytkowników, w tym w szczególności powodować szkodę po ich stronie, albo po stronie
Administratora lub innych podmiotów trzecich.

3.2. Podejmowanie działań wpływających lub mogących wpłynąć w sposób niekorzystny na Użytkowników, w tym w szczególności powodować szkodę po ich stronie, albo po stronie Administratora lub innych podmiotów trzecich.

3.3. Podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności
Platformy, w tym także sieci i usług telekomunikacyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do wykorzystywania (w tym do porównywania, edytowania, publikowania na Platformie oraz Social Mediach) opinii przesłanych na Platformę przez Użytkowników.

5. Administrator zastrzega sobie również prawo do niepublikowania wybranych opinii przesłanych przez Użytkowników, zwłaszcza jeśli naruszają p.3.1 (pp. a-h).

VII. Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe (a w przypadkach gdy powstają, również prawa pokrewne) do wszelkich Materiałów zamieszczanych na Platformie, jak również do samej Platformy przysługują Administratorowi.

2. Treści zamieszczane na Platformie, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie bez konieczności odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez potrzeby składania przez Administratora jakichkolwiek oświadczeń w tym zakresie.

3. Bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści prezentowanych na Platformie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

VIII. Dane użytkownika

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące Danych Osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w Polityce Prywatności.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania Platformy i Usług świadczonych za jej pośrednictwem mogą być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@gitart.pl

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej wniesienia przez Użytkownika.

4. W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem płatności pieniężnych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora Płatności Internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ oraz na stronie banku Użytkownika.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom Platformy wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.